معرفی شرکت


با بهسا، بهتر و ساده تر انجام می شود

خدمات شرکت در حوزه کارایی انرژی در پنج بخش اصلی بهینه سازی انرژی در ساختمان، بهینه سازی انرژی در صنعت، طراحی و اجرای سیستمهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر، آموزش مباحث انرژی و توسعه نرم افزار انرژی متمرکز می باشد. عمده خدمات شرکت مشنمل بر ممیزی انرژی ساختمان، معاینه فنی موتورخانه، طراحی ساختمانهای کارامد مبتنی بر استاندارد برچسب انرژی ساختمان به شماره های 14254 و 14253، طراحی بانکه خازنی، طراحی تاسیسات با رویکرد انرژی، طراحی و اجرای سیستم مدیریت ساختمان (BMS)، نگهداری و بهبود تاسیسات ساختمان، بازرسی انرژی، ممیزی انرژی صنایع، بازنگری انرژی، خدمات اندازه‌گیری و صحه‌گذاری پروژه های صرفه‌جویی انرژی،پیاده‌سازی و بهبود سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001، توسعه نرم افزار مدیرت انرژی، طراحی سیستمهای تولیدهمزمان برق و گرما و سرما، (CCHP)، طراحی و اجرای سیستمهای خورشیدی و آموزش مباحث انرژی می‌باشد.

تماس با ما پروژه ها و سوابق کاری

مدیریت انرژی

طراحی، استقرار، توسعه و بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001

مشاوره انرژی

طراحی و ساخت ساختمانهای کارامد منطبق بر استاندارد برچسب انرژی ساختمان ISIRI 14253 و ISIRI 14254

خانه انرژی

اخبار و رویدادهای مهم بهینه سازی انرژی در کشور، مقالات تحلیلی و نظرات کارشناسان و متخصصین حوزه کارایی انرژی