برچسب انرژی ساختمان

 برچسب‌های انرژی، برچسب­های اطلاع‌رسانی رده ­بندی انرژی بصورت عددی و یا حروفی بوده که کارایی انرژی تجهیزات، وسایل، ساختمانها و بطور کلی سیستمهای مصرف‌کننده‌ انرژی را نسبت به سایرین نشان می­ دهند. این برچسب­ها، به روشهای مختلف، مفاهیمی ‌نظیر وضعیت انرژی سالیانه، بازده، صرفه‌جویی و یا هزینه‌های انرژی را مشخص می‌کنند. معیار مصرف انرژی با توجه به کاربری وسیله و یا ساختمان در استاندارد مشخص می‌شود و برای این معیار دامنه مجاز حداقل تا حداکثر تعریف شده که در رده‌های مختلف طبقه‌بندی می‌گردد. رده‌ها بصورت نوارهای رنگی قرمز تا سبز و با حروف G تا A تعیین می‌شود. رده G با نوار رنگی قرمز دارای کمترین بازدهی است و رده A با نوار رنگی سبز بیشترین بازدهی و یا بیشترین صرفه‌جویی در مقایسه با رده G را دارا می‌باشد.

برچسب انرژی ساختمان روشی موثر و کارا برای فهم و انتقال سطح بهره ­وری انرژی ساختمان برای مالکان است. الصاق برچسب انرژی در ساختمانهای موجود نیاز به ممیزی انرژی یک ساختمان از طریق جمع آوری داده‌های عملی و مصارف انرژی (گاز، برق، سوخت و ...) برای یک ساختمان در طول یک دوره زمانی مشخص معمولا حداقل یک سال، براساس کاربری ساختمان، نوع استفاده و اقلیم دارد. ممیزی و مانیتورینگ به مالکان ساختمان کمک می‌کند که استفاده از انرژی را مدیریت کرده و نهایتا تصمیمات آگاهانه ­ای را در راستای کاهش هزینه­ های انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ ای بگیرند. در حالی که جهت تعیین رده انرژی در برچسب انرژی ساختمانهای جدید لازم است با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، مدل زمان‌مند از رفتار حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقلیم، شرایط آب ‌و هوایی و کاربری و چگونگی بهره‌برداری از ساختمان تهیه گردد.

تفاوت­های عملی بین برچسب‌دهی انرژی وسایل برقی و گازی و ساختمان‌ها وجود دارد. محدودیت­ هایی در برچسب‌دهی انرژی ساختمان­ها در راستای تاثیرپذیری آنها وجود دارد که سبب می‌گردد تا برچسب انرژی ساختمانها توسط کارشناسان متخصص و با تجربه حوزه انرژی و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی قابل حمل و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ساختمان انجام پذیرد. بدلیل اینکه هر ساختمان منفرد است، تولید برچسب دقیق نیازمند بررسی‌های دقیقی است که هزینه بر بوده، در صورتی که برای محصولات بدلیل اینکه تولید انبوه است بررسی‌ها فقط برای یک محصول انجام و به بقیه تعمیم داده می‌شود.

ویرایش اول استاندارد برچسب انرژی ساختمان در سال 1390 و در دو بخش استاندارد برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی به شماره ISIRI 14253 و استاندارد برچسب انرژی ساختمانهای غیر مسکونی به شماره ISIRI 1454 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد هم ساختمانهای موجود و هم ساختمانهای جدید الاحداث را در بر می گرفت، در انتهای همین مطلب فایل استاندارد ارائه شده است. بعد از آن در سال 1401 مجددا استاندارد برچسب انرژی ساختمان بازنگری گردید و دامنه شمول آن فقط ساختمانهای موجود می باشد و ساختمانهای جدیدالاحداث براساس دسته بندی موجود در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به سه گروه مشتمل بر ساختمانهای منطبق با ضوابط مبحث 19 با نام اختصاری EC و ساختمانهای کم مصرف +EC و ساختمانهای بسیار کم مصرف ++EC تقسیم می گردند.

در ویرایش سال 1401 استاندارد برچسب انرژی ساختمان موارد زیر تدوین و منتشر گردید.

- ساختمانهای مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی INSO 14253

ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  - قسمت 1: الزامات کلی INSO 14254-1

ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  - قسمت 2: ساختمانهای اداری INSO 14254-2

ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی  - قسمت 3: ساختمانهای آموزشی INSO 14254-3

در تعیین رده مصرف انرژی ساختمان پارامترهای متعددی به شرح ذیل اهمیت دارند که در طرح برچسب انرژی ساختمان در نظر گرفته شده اند.

نسبت انرژی: نسبت انرژی مشخص کننده نسبت مصرف انرژی ساختمان به میزان مصرف انرژی ساختمان ایده‌آل می‌باشد که با R نشان داده می‌شود.

شاخص مصرف انرژی: شاخص مصرف انرژی بصورت میزان انرژی اولیه مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr مشخص می‌گردد. رده مصرف انرژی ساختمان با توجه به نسبت شاخص مصرف انرژی ساختمان مورد بررسی به شاخص مصرف انرژی ساختمان ایده‌آل تعریف می‌شود.

کاربری: منظور از کاربری در این استاندارد، ساختمان مسکونی، اداری و آموزشی می باشد.

اقلیم:اقلیم در این استاندارد براساس اقلیم بندی مندرج در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تقسیم بندی می‌شود بدین صورت که ساختمان از نظر نیاز غالب سالانه انرژی شهر (گرمایش، سرمایش و یا گرمایش/سرمایش) و درجه سالانه انرژی شهر (زیاد، متوسط و کم) دسته بندی می گردد. .

مساحت مفید:منظور از مساحت مفید، مجموع مساحت فضاهای کنترل شده در ساختمان به انضمام مساحت فضاهای کنترل نشده ای که بیش از 80% مساحت جداره های آن در ارتباط با فضای کنترل شده می‌باشد.  

93-12-02-gandi1

1- جهت دانلود فایل محاسباتی برچسب انرژی ساختمان (414 KB) ، (ویرایش سال 1390) کلیک کنید

2- جهت دانلود  فایل محاسباتی برچسب انرژی ساختمانهای اداری استاندارد سال 1401 (439 KB)  کلیک کنید

3 - جهت دانلود pdf ISIRI 14253 - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی (1.75 MB)  (ویرایش 1390) کلیک کنید

4 - جهت دانلود pdf ISIRI 14254 - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمانهای غیرمسکونی (2.32 MB)  (ویرایش سال 1390) کلیک کنید

5- جهت دانلود کتاب  pdf برچسب انرژی ساختمان (7.94 MB)  کلیک کنید

6- جهت دانلود  pdf INSO 14253 - ساختمانهای مسکونی - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی (1.27 MB)  (ویرایش 1401) کلیک کنید.

7- جهت دانلود  pdf INSO 14254-1 - ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی - قسمت 1: الزامات کلی (973 KB)  (ویرایش 1401) کلیک کنید

8- جهت دانلود  pdf INSO 14254-2 - ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی - قسمت 2: ساختمانهای اداری (1.03 MB)  (ویرایش 1401) کلیک کنید

9- جهت دانلود  pdf INSO 14254-3 - ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی - قسمت 3: ساختمانهای آموزشی (981 KB)  (ویرایش 1401) کلیک کنید

10- جهت دانلود  pdf ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها (1.65 MB) مصوبه شماره 93876/ت57926هـ مورخ 1400/08/24 هیات وزیران کلیک کنید.