folder استانداردها

فایل ها

pdf INSO 14253 - ساختمانهای مسکونی - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی ( pdf, 1.27 MB ) (983 دانلود) محبوب
pdf INSO 14254-1 - ساختمانهای غیر مسکونی - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی - قسمت 1: الزامات کلی ( pdf, 973 KB ) (828 دانلود) محبوب
pdf ISIRI 14253 - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی ( pdf, 1.75 MB ) (7520 دانلود) محبوب
pdf ISIRI 14254 - تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمانهای غیرمسکونی ( pdf, 2.32 MB ) (8272 دانلود) محبوب
pdf ISIRI ISO 50001 - سیستم مدیریت انرژی ( pdf, 251 KB ) (6028 دانلود) محبوب
pdf آب گرمکن گازسوز مخزن دار-ویژگیها و روش آزمون مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی-ISIRI 1219-2 ( pdf, 622 KB ) (1511 دانلود) محبوب
pdf آبگرم کن فوری گاز سوز-مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی-isiri1828-2- ( pdf, 319 KB ) (3480 دانلود) محبوب
pdf آبگرم کن های برقی خانگی-مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی-isiri1563-2- ( pdf, 473 KB ) (1447 دانلود) محبوب
pdf آجر-معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -isiri-7965- ( pdf, 220 KB ) (1647 دانلود) محبوب
pdf آموراتیک-معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید –isiri13374 ( pdf, 156 KB ) (1553 دانلود) محبوب
pdf آمونیاک-معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید –isiri13371 ( pdf, 157 KB ) (1619 دانلود) محبوب
pdf آهک-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید -isiri-8665- ( pdf, 203 KB ) (1870 دانلود) محبوب
pdf اتوی برقی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی-isri-7872 ( pdf, 586 KB ) (1473 دانلود) محبوب
pdf الفین-معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید –isiri13370 ( pdf, 140 KB ) (1564 دانلود) محبوب
pdf اوره-معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید –isiri13373 ( pdf, 150 KB ) (1501 دانلود) محبوب
pdf بالاست لامپ های فلورسنت –مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی-isiri10759 ( pdf, 188 KB ) (1455 دانلود) محبوب
pdf بخاری گاز سوز دود کش دار_مشخصات فنی و روش تعیین میزان معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی-isiri1220-2 ( pdf, 788 KB ) (3980 دانلود) محبوب
pdf بخاری گاز سوز بدون دودکش- مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل تاییدیه انرژی –isiri-7268-2- ( pdf, 499 KB ) (1956 دانلود) محبوب
pdf برج های خنک کن تر مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی isiri 10635- ( pdf, 2.17 MB ) (1539 دانلود) محبوب
pdf تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی – تعیین معیار مصرف انرژی –isiri13376 ( pdf, 478 KB ) (1876 دانلود) محبوب