صرفه جویی انرژی در جاروبرقی

 جهت صرفه‌ جویی انرژی در جاروبرقی در هنگام خرید و استفاده از آن به موارد زیر توجه فرمایید.

الف) در هنگام خرید جاروبرقی باید به موارد ذیل توجه کنید:

  1. جاروبرقی را انتخاب كنید كه ضمن داشتن علامت استاندارد دارای رده انرژی بالاتری در برچسب انرژی یاشد.
  2.  در هنگام خرید جاروبرقی، نوعی از آن را انتخاب نمایید كه قدرتش متناسب با نیاز شما باشد. 

ب) در هنگام استفاده از جارو‌برقی موارد زیر را جهت کاهش مصرف انرژی مد نظر داشته باشید: 

  1. درموارد جزیی از جارودستی استفاده نمایید.
  2. توجه داشته باشید جاروبرقی همیشه كاملاً تمیز باشد و لولههای آن گرفتگی نداشته باشد تا فشاری به موتور آن وارد نیاید.
  3. كیسه جاروبرقی را باید همیشه قبل از پر شدن كامل عوض نمایید و فیلتر آنرا حداقل ۲ بار در سال شسته و یا تعویض نمایید.
  4. از جاروكردن آشغالهای مرطوب و یا اشیاء بزرگ و تیز با جارو برقی خودداری كنید زیرا این اشیاء به موتور دستگاه خسارت وارد مینمایند.
  5. برای نظافت هر بخش از منزل باید از قدرت مناسب دستگاه استفاده كنید.
  6. از كار مداوم با جاروبرقی جداً پرهیز كنید زیرا روشن بودن درازمدت (بیش از ۳۰ دقیقه) به موتور دستگاه فشار زیادی وارد میكند.
  7. حتیالمقدور در زمانهای اوج مصرف برق از جاروبرقی استفاده ننمایید.